page-container
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Objednaním služieb cestovného ruchu, vrátane služieb objednaných prostredníctvom internetovej stránky www.airwings.sk dáva objednávateľ Cestovnej agentúre AIRWINGS spol. s r.o. výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, nutných k uzatvoreniu obchodno-záväzkového vzťahu spojeného s poskytnutou službou v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre odovzdanie všetkých vyžadovaných osobných údajov leteckej spoločnosti a imigračných úradov vzťahujúcich sa k objednanej letenke alebo k inej súvisiacej službe. Poskytované osobné údaje Cestovná agentúra AIRWINGS s.r.o. nearchivuje ani ich neposkytuje tretím osobám. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Cestovnej agentúry AIRWINGS, spol. s r.o., najmä pre zasielaniu ponúk, a informatívnych emailov, prieskumu spokojnosti poskytnutých služieb a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Súhlas objednávateľa je platný až do odvolania. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej obstarávateľovi písomne alebo emailom.

Cestovná agentúra AIRWINGS, spol. s r.o. archivuje pre účtovné a vlastné propagačné účely tie údaje, ktoré klient poskytne pri rezervácii, žiadosti o vypracovanie ponuky alebo objednaní služby : Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefónny kontakt. Cestovná agentúra AIRWINGS, spol s r.o. NIKDY neposkytuje tieto údaje tretej osobne na marketingové alebo iné účely.

Copyright 2013 airwings.sk | Kontakt | Rešpektovanie súkromia | Všeobecné obchodné podmienky