page-container

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

Obchodné meno:       Cestovná agentúra AIRWINGS, s.r.o.

Sídlo:                        Sibírska 65,  831 02 Bratislava

Zápis v OR:               Obchodný register: Okresný súd Bratislava I.

          oddiel: Sro,

                                vložka číslo: 40431/B

IČO:                          36356522

e-mail:                      info@airwings.sk


          www.airwings.sk 


(ďalej len ako „CA Airwings“)

 

Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky obsahujú:

1          -         všeobecné zmluvné podmienky pre predaj leteniek


2          -         spoločné ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok platných pre predaj leteniek a sprostredkovanie zájazdov, ubytovania, poistenia a iných služieb            spojených so zabezpečením požiadaviek zadávateľa, klienta.


3         – všeobecné prepravné podmienky leteckých dopravcov, členov  IATA


(ďalej spolu ako „všeobecné obchodné podmienky“)

 

1 - Všeobecné zmluvné podmienky pre predaj leteniek

 

I          Definície

1      REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, batoľatách, ktoré nesmú v deň akéhokoľvek letu dosiahnuť vek 2 rokov), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až pri registrácii na let na letisku/check-in alebo prostrednictvom online checkinu, zvyčajne 23 a menej hodín pred odletom. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo potvrdené miesto v lietadle na check-ine v prípade potreby zmeniť (napr. náhla zmena typu lietadla  a podbne)  


  2 LETENKA / elektronická letenka je z právneho hľadiska prepravná zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckom dopravení klienta, resp. jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára prepravnú zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. CA Airwings pri uzatváraní prepravnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca. 

U elektronických leteniek sú informácie o lete a cestujúcom bezpečne uložené v rezervačnom systéme leteckej spoločnosti, elektronickú letenku preto nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku. CA Airwings aj napriek tomu odporúča, aby klienti mali so sebou potvrdenie o elektronickej letenke.

Pokiaľ má klient papierovú letenku, ktorá je zároveň prepravnou ceninou, musí klient túto fyzicky prezentovať na check-ine pred odletom. 


3    CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb. 


4       LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej a Strednej Ameriky).  

 

II         Podmienky a spôsob rezervácie 

 1. CA  Airwings spracováva a vytvára rezervácie leteniek, hotelov, služieb auto požičovní a podobných sprostredkovaných služieb na základe dopytu objednávateľa čí už telefonicky, emailom prostredníctvom online formulára na internetovej stránke alebo písomne. Na základe zadaných  parametrov CA Airwings vypracuje nezáväznú ponuku v podobe emailovej správy, alebo vygenerovanej rezervácie na emailovú adresu klienta spolu s podmienkami. Na základe týchto informácie sa može klient požiadať o dopolnujúce informácie alebo vysvetlenie, či modifikáciu cenovej ponuky.


 1. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo bonusovej míľovej karty, bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. CA Airwings si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si CA Airwings vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade CA Airwings nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli. 


 Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, meniť, alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a storno podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. Podmienky zmeny a storna sú stanovené ku každej letenke osobitne a nie je možné ich zo strany CA Airwings ovplyvniť. 

 1. Na vybranom lete má klient možnosť si  zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla, ako napr. vegetariánske atď. Môže tak urobiť mailom ,  na adresu info@airwings.sk alebo prostredníctvom internetového formulára či telefonicky. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. 
 2.         V prípade vyžiadania špeciálnych služieb ako je preprava zvieraťa, športového vybavenia, atď., CA Airwings nemôže okamžite garantovať ich potvrdenie. Klient sa zaväzuje dodať všetky podklady vyžiadané leteckou spoločnosťou v záujme potvrdenia danej služby. V prípade, že klient uhradí a služba poskytnutá nebude, storno sa riadi oficiálnymi podmienkami leteckej spoločnosti platnými pre daný tarif. 
 3. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.       

2.Spoločné ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok platných pre predaj leteniek a s tým spojených služieb

I      Doručovanie

1        Letenky budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po ich úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt vrátane všetkých ďalších objednaných služieb a zliav na účet CA Airwings, ibaže ich vyhotovenie je závislé od inej okolnosti, ktoré podmieňuje ich vyhotovenie a doručenie. 

2        Letenky budú klientom doručované v závislosti od formy stanovenej dodávateľom, ktorú nie je možné ovplyvniť, nasledovným spôsobom: 


E-mailom – Väčšina leteckých spoločností povoľuje  vystavenie a doručenie etenky emailom.

                             

           Poštou v rámci SR – Niektoré  špecifické dokumenty a objednané služby / napr poukazy na ubytovanie, a podobne / v prípade, že sa nedajú doručiť emailom, CA Airwings zašle tieto dokumenty bezplatne Slovenkou Poštou doporučenou zásielkou.

Kuriérskou službou  - v prípade, že si to okolnosti alebo klient vyžaduje, je možnosť doručenia dokumentov a písomnosti aj kuriérskou službou, za takéto doručenie je CA Airwings si účtovať poplatok 15 EUR.                  


 

II     Podmienky úhrady ceny poskytovaných služieb 

 1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť spoločnosti  CA Airwings nasledovným spôsobom: 
  • Bankovým PREVODOM/priamym VKLADOM na účet – na základe  zálohovej faktúry alebo faktúry – daňového dokladu. Je na zvážení klienta, aby zvolil primeraný spôsob platby tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná na účet CA Airwings  včas, t.j. do doby splatnosti uvedenej na faktúre.
  • V hotovosti  - po dohovore možnosť uhradiť faktúru aj v hotovosti na základe príjmového pokladničného dokladu len do výšky max 3.000 EUR v hotovosti. 1. Klient v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby CA Airwings vyhotovila faktúru elektronicky. Klient súhlasí s tým, aby mu takáto faktúra bola zaslaná e-mailom.


 1. Klient sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia. 

  

III       Osobné údaje

1        Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby CA Airwings spracovávala jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií letenky, zájazdu, ubytovania alebo poistenia (ďalej ako „osobné údaje“). 

2        Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany CA Airwings, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov. 

 1. Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu spoločnosti CA Airwings po dobu desiatich rokov.      V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u CA Airwings  namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. 

 

IV        Vyhlásenia klienta 


1        V prípade akejkoľvek služby, ktorej obsahom je aj sprostredkovanie alebo zabezpečenie leteckej prepravy, klient týmto potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými PODMIENKAMI leteckých spoločností a tieto podmienky akceptuje. 

2        Klient berie na vedomie, že  CA Airwings nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť.

3        Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak, akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb CA Airwings je klient povinný doručiť písomne na adresu CA Airwings. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 30 dní od jej doručenia. 


V          Reklamačné konanie 

1.   CA Airwings prijíma reklamácie len v písomnej forme e-mailom na adresu info@airwings.sk alebo  listom. 


2.   CA Airwings  sa bude snažiť k reklamáciám vyjadriť čo najskôr ako to bude možné, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.

VI      Záverečné ustanovenia 


        Vízové povinnosti a cestovné doklady - Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné poskytuje Ministerstvo zahraničných veci SR, tak isto ich klient môže nájsť na www.mzv.sk. CA Airwings nezodpovedá za škody, ktoré klientovi vznikli v dôsledku jeho nevedomosti o prípadných vízových náležitostiach.


3         Všeobecné prepravné podmienky leteckých dopravcov, členov  IATAPOZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. 

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY 

 1. Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. "Varšavský dohovor" je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý. 
 2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu". 
 3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách. 
 4. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon. 
 5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ. 
 6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vztahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech. 
 7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky. 
 8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné. 
 9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia. 
 10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom. 
 11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy. 


PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti "Issued by" na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM. 

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ 

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD. 

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti. 

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov. 

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH 

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA .

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU 

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností. ČASY PRE ODBAVENIE 

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti. 

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná: 

 1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov. 
 2. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť. 
 3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál. 
 4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá. 
 5. Rádioaktívny materiál 
 6. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením. 
 7. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy. 
 8. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál. 
 9. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor. 


Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie. 

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU 

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu. 

BATOŽINA 

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekoročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. 


Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags. 

Copyright 2013 airwings.sk | Kontakt | Rešpektovanie súkromia | Všeobecné obchodné podmienky